SZKOLENIA / Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Chcesz uzyskać dofinansowanie do kursu/szkolenia od 80% do 100% ?

Dofinansowanie z KFS

KFS został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników i jest programem adresowanym do pracodawców, którzy chcą i będą inwestować w rozwój własnych kompetencji i kompetencji swoich pracowników.


Dlaczego warto skorzystać z KFS?

Wiadomo, że o sukcesie każdego przedsiębiorstwa w dużym stopniu decydują kwalifikacje zatrudnionej kadry pracowników, a Krajowy Fundusz Szkoleniowy otwiera przed pracodawcami nowe możliwości kształtowania rynku pracy, dając możliwość dofinansowania.

Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 • w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł na jednego uczestnika,
 • w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł na jednego uczestnika. Pozostałe koszty kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca.

Priorytety ministra pracy na 2021 rok:


 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości,
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
W chwili wyczerpania funduszu, Urzędy mogą wnioskować o środki z rezerwy przyznawane przez Radę Rynku Pracy, która również wyznacza priorytety ich wydatkowania.

W roku 2021 środki z rezerwy Rady Rynku Pracy w pierwszej kolejności przeznaczone zostaną na:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.


Wysokość wsparcia dla firm z KFS

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą i chcesz skorzystać z dofinansowania możesz ubiegać się nawet o 100% zwrotu ze środków KFS.
Natomiast jeżeli jesteś właścicielem małego lub średniego przedsiębiorstwa i chcesz zainwestować w rozwój zawodowy swoich pracowników, bądź samemu skorzystać z takiej szansy, masz możliwość odzyskania nawet 80% zainwestowanej kwoty.
Środki KFS przyznawane są na wniosek pracodawcy przez właściwe, ze względu na siedzibę albo miejsce